bekijk hier de online versie van de nieuwsbrief
Andreashof
Nieuwsbrief oktober

Kinderboekenweek

De Kinderboekenweek start op woensdag 6 oktober. Ook dan hebben wij een feestelijke opening van de kinderboekenweek. 

We zullen tijdens deze opening ook aandacht hebben voor de schoolpleinen, door corona hebben we daar geen aandacht aan kunnen besteden. Inmiddels hebben we een watertappunt. De kinderen krijgen van de oudervereniging nieuw buitenmateriaal aangeboden. Samen met de kinderen, leerkrachten en de oudervereniging zullen we de kinderboekenweek en de schoolpleinen feestelijk openen. 

Absenties en privacy voorkeur via Parro

Via Parro kunnen ouder(s)/verzorger(s) nu absenties melden. In de bijlage kunt u lezen hoe.

Wij als school doen er alles aan om zorgvuldig en gepast om te gaan met de privacy van kinderen. Omdat het prettig is dat er met ieders specifieke voorkeuren rekening gehouden wordt, en dit tegenwoordig zelfs wettelijk verplicht is, willen wij u vragen om in Parro te kijken of de Privacy voorkeur nog actueel is en dit waar nodig aan te passen. In de bijlage de uitleg hoe u dit aan kunt passen. Download

Toetsen op de Andreashof

Toetsen in het onderwijs…………., we kunnen het er dagen met elkaar over hebben en het neemt ook kostbare onderwijstijd in beslag. Dit ervaren wij ook bij de Andreashof. Dus tijd om dit eens kritisch met elkaar te bespreken als team.

Waarom toetsen we? Wat meten de toetsen? Welke toetsen doen we wel en welke niet? Wat willen we met al deze toetsen eigenlijk te weten komen?

Vorig schooljaar heeft onze intern begeleider een uitleg gegeven over de DIAtoetsen, voorheen de CITO toetsen. De DIAtoetsen worden door de leerkrachten geanalyseerd en n.a.v. deze analyse wordt er een groepsplan gemaakt. Daarna volgt er een vertelgesprek met de leerkrachten en de intern begeleider. Hierdoor hebben we alle kinderen duidelijk in beeld. Na deze vertel gesprekken wordt het werken met de groepsplannen gestart. Door onze manier van werken met het nieuwe onderwijsconcept creëren we momenten waarop we met kleine groepjes aan de slag gaan. Dit jaar met de vakuren biedt dit nog meer mogelijkheden.

We gebruiken een toets niet om te kunnen praten over een kind, maar juist met het kind praten over de toets. Dit doen we ook met de toetsen van de methoden. We proberen met de kinderen te ontdekken: wat hebben ze geleerd? En vinden zij dat het doel is behaald. Maar voor ons zijn de methodetoetsen ook een reflectiemiddel voor ons eigen handelen; heb ik voldoende instructie gegeven? Heb ik goed gereflecteerd met de kinderen? En hoe was de kwaliteit van mijn instructie en begeleiding? De methoden van rekenen en taal/spelling zijn adaptief. Kinderen kunnen op eigen niveau aan het werk. Daar past het toetsen eigenlijk niet meer bij. Deze toetsen worden niet op maat geleverd. Dat gebeurt wel bij de DIAtoetsen. U ziet in parnassys dus niet meer de toetsresultaten.

Als leerkracht is het ook belangrijk om het kind te volgen via de observatie en de reflectie. Zo krijg je gegevens die nodig zijn om het leren en ontwikkelen van de kinderen te volgen en te onderhouden.

Kleuter in beeld

Dit schooljaar gaan we werken met “kleuter in beeld”. 

OCW (ministerie onderwijs, cultuur en wetenschap) wil een objectieve manier om kinderen te kunnen volgen. Vanaf 1 januari 2021 mag dit niet meer met (schoolse) kleutertoetsen, maar moet dit wel met een observatie-instrument. 

Kleuter in beeld is een observatie-instrument van Cito om de kleuters in de groep te kunnen volgen. De leerlingen kunnen op de domeinen Taal, Motoriek, Sociaal-Emotioneel en Rekenen gevolgd worden. 

  • Waarom kleuters( groepen 1 en 2) volgen met Kleuter in beeld? Ik wil de ontwikkeling van de kleuters en de groep goed en betrouwbaar in beeld krijgen
  • Ik wil mijn tijd- en die van de kleuters- effectief inzetten.

Bent u nieuwsgierig? Ga naar cito.nl/kleuterinbeeld voor meer informatie. 

 

Kennismaking

In de week van 20 september mochten de kinderen aan hun papa en mama de klas laten zien en konden de ouders ook kennismaken met de leerkrachten. Eindelijk weer even de school in. Dit hebben we als heel fijn ervaren.

Deze momenten gaan we weer meer creëren voor de ouders, zeker voor de groepen 1 t/m 3. Via Parro krijgt u een daarvoor een uitnodiging van de leerkrachten. Waarschijnlijk tijdens het einde van een thema bij de groepen 1 en 2. En bij groep 3 na het afsluiten van een kern. 

 

schoolbrengdag 1.jpg

Terugblik schoolbrengdag

Op woensdag 15 september j.l. was de schoolbrengdag. Vele ouders en kinderen zijn lopend en op de fiets naar school gekomen. De ouders die hun kind met de auto hebben gebracht, hebben netjes de auto’s geparkeerd op de daarvoor bestemde plekken. Bedankt voor het creëren van een veilige situatie op deze dag en laten we ervoor zorgen dat het de rest van de dagen ook zo blijft! 

schoolbrengdag 2.jpg

Wattsons lab

Op maandag 11 en dinsdag 12 oktober komt het duurzame laboratorium van de Wattsons in de school te staan. De Wattsons zijn slimme onderzoekers en weten hoe je goed voor de aarde zorgt. In het lab kunnen kinderen veel ontdekken over afval, eten, water en energie.  Download

Typecursus Typetuin

Geen klassikale typecursus dit schooljaar?
Bij deze een goed alternatief met extra schoolkorting.
Een online cursus met begeleiding.  Download

Luizencontrole na de herfstvakantie

Op de eerste woensdag na de herfstvakantie gaan we weer starten met de hoofdluizencontrole.

Wilt u ervoor zorgen dat er geen gel, vlechtjes etc. in het haar zitten op deze dag? En natuurlijk blijft het nodig om kinderen thuis regelmatig te checken!

Agenda oktober

05-10 Dag van de leraar

06-10 Start kinderboekenweek

12-10 Continurooster, de kinderen zijn 14.00 uur vrij

16-10 Start herfstvakantie t/m 24 oktober

25-10 Weer naar school

01-11 Schoolfotograaf

02-11 Schoolfotograaf

 

Op dinsdag 26 oktober heeft onze gymleerkracht Hans een studiedag met de gymleerkrachten van de stichtingen WSKO, PCPOW en WOO.
Deze vergadering vindt plaats op de Andreashof.
De kinderen hebben deze dag geen gym, met uitzondering van (een gedeelte van) groep 3 en groep 6. Deze kinderen zullen helpen bij het praktijkgedeelte van de studiedag.

 
 
Andreashof

Leeuwerik 11
2295 PE Kwintsheul
0174 - 294 193
andreashof@wsko.eu

 
Copyright © 2018 andreashof.nl
Online versie | Afmelden